بافت پرسنلی

مدیر عامل:

فرشید نوری

معاونت فروش:

سردار سهرابی

مدیر داخلی:

نازگل نکوِئی نائینی

معاونت بازرگانی:

منیر ابن علی

معاونت سفارشات:

زهرا رحیمی پور

معاونت مالی:

محمد رضا آدمی

کارشناس فنی:

حمید کورآوند

کارشناس بازرگانی:

سهراب شیخ بهایی

کارشناس بازرگانی:

نازگل نکوئی نائینی

معاونت روابط عمومی:

زهرا رحیمی پور

کارشناس فروش:

محبوبه عباسلو

کارشناس فروش:

مهدی عباسلو

دبیر خانه:

مونا نورشرق