نیروگاه

1. شرکت مدیریت تولید برق اصفهان

2. شرکت مدیریت برق بعثت

3. نیروگاه شهید رجایی

4. نیروگاه شهید منتظری