صنایع پتروشیمی

1. پتروشیمی بندر امام

2. پتروشیمی فجر

3. پتروشیمی رازی

4. پتروشیمی رجال

5. پتروشیمی بوعلی

6. پتروشیمی جم

7. پتروشیمیاصفهان

8. پتروشیمی تبریز

9. پتروشیمی خراسان

10. پتروشیمی نوید زرشیمی