صنایع و معادن

1. شرکت فولاد مبارکه

2. شرکت ذوب آهن

3. شرکت فولاد خوزستان

4. مجتمع فولاد آلیاژی 

5. مجتمع فولاد کویر یزد

6. شرکت فولاد هرمزگان

7.شرکت فولاد ارفع

8. مجتمع فولاد سبا